top of page
gdpr_cover.png

Vnitřní řád

GDPR

Vnitřní řád oční ordinace

1) V ordinaci pracuje vždy 1 lékař a 1-2 zdravotní sestry. Celkově zaměstnáváme 3 lékaře a 4 sestry. Vedoucím lékařem pracoviště je MUDr. Michal Matuška.

2) Pořadí pacientů určuje lékař. Do ordinace pacient vstupuje pouze po vyzvání zdravotní sestrou či lékařem. Objednací časy jsou orientační a není možné je jakkoli nárokovat (byť se je vždy snažíme dodržet).

3) Prioritu mají pacienti objednaní či vyhodnocení jako akutní, dále pak těhotné a matky s malými dětmi.

4) Akutní (neobjednané) pacienty zařazujeme do programu dle časových možností pracoviště. Vždy na čekání. Doporučujeme návštěvu ihned v 7:30/7:00 při otevření ambulance k co nejpřesnějšímu vyhodnocení stavu a určení orientačního času ošetření, případně po telefonické konzultaci.

5) Při pracovním přetížení pracoviště či při pozdním příchodu pacienta s akutními potížemi (méně než 60 minut před koncem ordinační doby) si vyhrazujeme právo na odmítnutí ošetření pacienta v den příchodu. Pacientovi je nabídnut nejbližší volný termín v jiný den či je odeslán na nejbližší oční oddělení (Nemocnice České Budějovice, Pavilon E), kde jsou pak povinni pacienta v případě akutních potíží ošetřit (také pro možnost 24 hod. provozu). Na požádání o této skutečnosti dostane písemný doklad. Vždy se však v co největší možné míře snažíme všechny akutní pacienty ošetřit.

6) Pacient při vstupu do ordinace předloží platný průkaz zdravotní pojišťovny, na požádání též občanský průkaz. Diabetici si připraví průkaz diabetika a poslední doporučující zprávu od svého ošetřujícího lékaře (diabetolog / praktický lékař). 

7) Konzultace po internetu neposkytujeme.

8) Informace o zdravotním stavu pacienta poskytujeme pouze osobám, které pacient sám určí a potvrdí to svým podpisem.

9) Pacient má právo na přítomnost další osoby při vyšetření, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. Poskytování zdravotních služeb může být narušeno zejména z důvodů provozních, ale také hygienických nebo organizačních. O tom, zda by přítomností třetí osoby bylo poskytování zdravotních služeb narušeno, rozhoduje ošetřující lékař.

10) U námi prováděných vyšetření a výkonů není potřeba písemný souhlas. Pokud pacient nevyjádří svůj nesouhlas, má se za to, že s vyšetřením a léčbou souhlasí.

11) V případě nepřítomnosti lékaře je oznámen zastupující lékař (na vstupních dveřích a internetových stránkách www.ocnicb.cz). Při nepřítomnosti v době trvání do 3 týdnů ošetří zastupující lékař pouze akutní případy. Při zástupu v době dovolených předepíše zastupující lékař pouze 1 balení léků.

12) Neregistrované pacienty ošetřujeme pouze při závažných obtížích a současně v případě nedostupnosti jejich registrujícího lékaře. První pomoc poskytujeme vždy.

13) Předání zdravotních informací jinému lékaři si pacient zajistí sám, pokud se s lékařem nedohodne jinak.

14) Pacient nahlásí lékaři bezodkladně změnu osobních údajů (bydliště, příjmení apod. ) a změnu zdravotní pojišťovny.

15) Zvířata nemají přístup do ordinace ani do čekárny. Výjimku tvoří asistenční zvíře u nevidomých.

16) V prostorách ordinace a čekárny je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek.

17) Každý pacient je před ošetřením povinen seznámit se s vnitřním řádem. Pokud pacient nesouhlasí s vnitřním řádem ordinace, může si svobodně zvolit jiného ošetřujícího lékaře.

18) Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi - na základě rozhodnutí lékaře (§48 odst.2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.):
- hrubého či nevhodného chování k personálu či ostatním pacientům nebo narušování jejich práv
- hrubého chování k vybavení ordinace, při kterém by mohla vzniknout škoda (tuto je pak pacient event. povinen uhradit v plné výši ceny nového přístroje/vybavení či k opravě včetně úhrady škody plynoucí z následného omezení používání)
- opakovaného porušování léčebného režimu (non-compliance) a to i přes předchozí upozornění
- pokud bez předchozí omluvy nepřijde na objednaný termín (dále viz bod 23) Vnitřního řádu)

- při absenci vyšetření na našem pracovišti v rozmezí 5 let a více

- po vzájemné dohodě s pacientem či na jeho výslovnou žádost
- neřídí se vnitřním řádem

19) Za odložené věci v čekárně či ordinaci neručíme.

20) Prostory čekárny jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Tento záznam je pečlivě zabezpečen a používán pouze v případě nutnosti v souladu s metodikou o provozování kamerového systému. Setrvání v monitorovaných prostorách je považováno za vyslovení souhlasu klienta s nahráváním záznamu a jeho uchováním.

21) Nahrávání záznamů pacienty v prostorách budovy je zakázáno, není-li výslovně povoleno vedoucím lékařem.

22) V případě epidemiologicky významné situace (o takové situaci může rozhodnout i lékař našeho pracoviště) či v případě příznaků nachlazení jsou pacienti povinni v prostorách budovy nosit funkční respirátor/nano roušku.

23) Pokud pacient nepřijde včas na objednaný termín bez předchozí osobní či telefonické omluvy (potvrzené ve zdrav. dokumentaci naším pracovníkem a která musí proběhnout nejméně 24 hodin před objednaným termínem vyšetření), může být okamžitě vyřazen z evidence/kartotéky nebo sankciován pokutou určenou aktuálně platným ceníkem služeb.

24) Aktuální informace najdete na našich internetových stránkách www.ocnicb.cz

Platnost aktuální verze od 1.5.2024

Vedoucí lékař si vyhrazuje právo v případě potřeby vnitřní řád ordinace aktualizovat.
Kolektiv oční ambulance OČNÍ CB s.r.o., IČZ 32798698, IČ 02871602

2_ilu.png
1_ilu.png

GDPR (General Data Protection Regulation)
"Střežíme Vaše osobní data"

Správce OČNÍ CB s.r.o. , se sídlem Šumavská 550/9, 37001, České Budějovice, IČ 02871602 a dále správce OPTIKA CB s.r.o., se sídlem Šumavská 550/9, 37001, České Budějovice, IČ 09340424 jsou na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonemč. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.


V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi/klientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.
Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů: Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje. Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

bottom of page